ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ได้รับพระราชทานทุนก่อสร้างครั้งแรกจาก ทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวรสกลสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)  ที่ 13  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อตั้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2543

         โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  ได้เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก  เมื่อวันที่  22  มกราคม พ.ศ. 2544  และเปิดให้บริการผู้ป่วยใน  ในวันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544

Visitors: 86,144