ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ได้ถือกำเนิดจากความต้องการของประชาชนชาวอำเภอ เวียงชัย ที่ต้องการให้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอเวียงชัย ประกอบกับทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีดำริที่จะจัดสร้าง โรงพยาบาลแห่งที่ 9 โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร” ดังนั้น ชาวอำเภอเวียงชัยจึงได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อเป็นสาธารณกุศลด้านการรักษาพยาบาล ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นพระเมตตาเป็น ล้นพ้น แด่ชาวประชาอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 39,000,000 บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากอีกประการหนึ่งก็คือ ชาวอำเภอเวียงชัยของเราได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อชื้อที่ดิน เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างใช้เวลานาน 2 ปี โดยได้เริ่ม ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ได้เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 และเปิดให้บริการผู้ป่วยใน ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 152 คน มีแพทย์ประจำ 5 คน, ทันตแพทย์ 3 คน, เภสัช 3 คน, พยาบาลวิชาชีพ 40 คน, นักเทคนิคการแพทย์ 3,นักกายภาพบำบัด 4,นักจิตวิทยาคลิกนิก 1 คนและ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก 93 คน

เริ่มเปิดให้บริการ
บริการผู้ป่วยนอก วันที่ 22 มกราคม 2544
บริการผู้ป่วยใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2544

Visitors: 81,352