ผู้อำนวยการ

นายแพทย์ ธวัชชัย   ใจคำวัง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

 

 

Tel. 053-603-123, 091-195-5393

E-mail : dr.tawatchai@yahoo.com 

ประวัติผู้อำนวยการ

           

นายแพทย์ ธวัชชัย   ใจคำวัง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2532
วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2539
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ตั้งแต่ กรกฎาคม 2545 - ปัจจุบัน

 

Tel. 053-603-123, 091-195-5393

E-mail : dr.tawatchai@yahoo.com

       

Visitors: 65,513