พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

            โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมพิธีอัญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โดยขบวนเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุได้ผ่านไปตามถนนรอบอำเภอเวียงชัย เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา

   
Visitors: 65,520