งานแข่งขันกีฬาโซน 1 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

บรรยากาศตอนท้ายของเกมส์การแข่งขัน "เวียงชัยเกมส์"

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 65,520