ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้ามาดูงานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Visitors: 65,513