ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร( ข้าวสารอาหารแห้ง )

           ในวันที่  3  ตุลาคม  2557  เนื่องในวันประสูติของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  มีพระสงฆ์จำนวน  101  รูป  ณ  บริเวณลานจอดรถหน้าตึกผู้ป่วยใน  และเวลา 10.00 น.  ร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย  ณ  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

             กำหนดการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗

ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรอำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

เวลา ๐๗.๓๐ น.                            - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณรจำนวน ๑๐๑  รูป

เวลา ๑๐.๐๐ น.                            -  พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

                                                  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

                                                  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระศพ

                                                  -  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

                                                  -  รับศีล

                                                  - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

                                                  - เจ้าภาพและผู้มีเกียรติ ทอดผ้าไตร

                                                  - พระสงฆ์สดับปกรณ์

                                                  - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                                                  -  พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                  - ประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระกุศล เป็นเสร็จพิธี

เวลา  ๑๑.๐๐  น.                          ถวายภัตตาหารเพล

Visitors: 65,520