เปิดสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

         กำหนดชี้สถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
         รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกาที่แนบ
Visitors: 81,297