เปิดสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

      กำหนดชี้สถานที่ก่อสร้างในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นตนไป

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้

Visitors: 81,352