โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ในตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Visitors: 52,050