โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  จังหวัดเชียงราย  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเพื่อจางเหมาบริการ ตําแหนง  เจาพนักงานเวชสถิติ จํานวน 1 อัตรา

Visitors: 57,564