โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความประสงครับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ในตําแหนง พนักงานประจําตึก ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.บานดงมะตื๋น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 อัตรา

Visitors: 54,819