ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้..

Visitors: 59,923