ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ชนิดเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือด ชนิดเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Visitors: 80,337