รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ในตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.เมืองชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

Visitors: 71,196