เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

Visitors: 83,685