ข้อ 3 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ้งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางฯ

Visitors: 84,834