ข้อ 1 (1.2-1.3) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web site ของหน่่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 1 (1.2-1.3) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web site ของหน่่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Visitors: 81,298