ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและประกฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและประกฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผนแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Visitors: 81,298