ข้อ 3 (3.2) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 3 (3.2) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Visitors: 80,338