ข้อ 3 (3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 3 (3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Visitors: 84,833