ข้อ3 (3.2.2) บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรืสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ3 (3.2.2) บันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรืสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Visitors: 83,688