ข้อ 3 (3.3.1) แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ 3 (3.3.1) แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Visitors: 74,758