ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โรงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โรงการตามภารกิจหลักที่เลือก

Visitors: 84,834