ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย) -แผนงาน - โครงการ - งบประมาณ -ระยะเวลาดำเนินการ

ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย) -แผนงาน - โครงการ - งบประมาณ -ระยะเวลาดำเนินการ

Visitors: 81,297