ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขดทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขดทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

Visitors: 81,298